Click on the slide!

WL 6, TH 200

Σπαστήρας, Μπρικετομηχανή Γερμανικού Οίκου WEIMA

Click on the slide!

PANHANS by HOKUBEMA

TOP QUALITY Κλασσικά Μηχανήματα

Click on the slide!

ARES

Κεντρο Εργασιας 5 Αξόνων Ιταλικού Οικου CMS

Click on the slide!

KE

Συγκολλητική Μηχανή Ιταλικού Οικου GIBEN

Click on the slide!

QUADRA

Ορθια Τεμαχιστική Ολλανδικού Οικου ELCON

Click on the slide!

ICON 1

Τεμαχιστικη Ηλεκτρονική Επίπεδη Ιταλικού Οίκου Giben

Click on the slide!

COOLPACK

Αμπαλαριστική Μηχανή Ισπανικού Οικου CMB-BARBERAN

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

*ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
-Μαχαίρια ΤΟΡΝΟΥ
-Κοπτικά Εργαλεία CNC

*ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-Αλυσοτρύπανα     
-Αμπαλαριστικά
-Απορροφητικά Συστήματα   
-Δίσκος-Τρυπάνι-Φρέζα   
-Δοντιέρες
-Εκφορτωτες
-Επαλλειπτικά
-Καβιλιέρες
-Καυστήρες Ξύλου
-Κέντρα Επεξεργασίας CNC
-Κορδέλες
-Κουρευτικά
-Λογισμικά - Σχεδιαστικά Προγ.
-Μαχαιροτρύπανα
-Μηχανήματα Εμποτισμού
-Μηχανήματα Επεξεργασίας Δόκων
-Μηχανήματα Επεξ. Κουφωμάτων
-Μηχανήματα Ναυπηγείων
-Μηχανήματα Παραγωγής Pellet
-Μηχανήματα Παραγωγής Ροκανιδιού
-Μηχανήματα Συσκευασίας
-Μονταριστικά 
-Μορσοτρύπανα 
-Μπρικετομηχανές
-Ξεμορσαρίστρες Επίπλων
-Ξεμορσαρίστρες Κορνιζών-Τελάρων
-Ξεμορσαρίστρες Κουφωμάτων
-Ξεχονδριστήρες
-Παντζουροτρύπανα 
-Πλαγιοκοπές 
-Πλάνες
-Πολυδίσκοι
-Πολυτρύπανα
-Πρέσες   
-Προφιλιέρες Κουφωμάτων
-Προωθητήρες
-Ραμποτέζες
-Ραντιάλ
-Ρομπότ Λούστρων
-Σβούρες
-Σβουρογωνιάστρες
-Σοκοροκόφτες
-Σπαστήρες
-Στρογγυλευτές
-Συγκολλητικές
-Συγκολλητικές Καμπύλων
-Σύνθετα 2/3/5/7 Εργασιών
-Συρραπτικά Καπλαμάδων
-Συστήματα Βαφής
-Συστήματα Λούστρων
-Τεμαχιστικές Επίπεδες
-Τεμαχιστικές Όρθιες
-Τετραγωνιστικές
-Τετραγωνοσυγκολλητικές
-Τόρνοι
-Τριβεία
-Τροχιστικά  
-Φορτωτες
-Φρέζες
-Ψαλίδια Καπλαμάδων

*ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ANGELO COLOMBO
ARDIS
BALESTRINI
CB-SUERI GROUP
CMB SA
CMS GROUP
DDX GROUP
EGURKO - ORTZA
ELCON
FRAMAR
GENNARI
GIBEN INTERNATIONAL S.p.A.
LARI & LARI
LAZZARI-SUERI GROUP
MAKOR Srl
MASTERWOOD
MZ PROJECT
NEVA - TRADE s.r.o.
NOVA PELLET srl
OMEC
OSAMA
PANHANS
PRIBO
RAMARCH
ROJEK
SCHUGOMA
SIMIMPIANTI
TOS
VITAP
WEIMA

-> Εγκατάσταση Μηχανημάτος CNC 5 Αξόνων με Άξονα Ζ 1200 mm στην εταιρία ΞΕΝΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκτύπωση

Επίσημη προδημοσίευση προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 € έως 200.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις– Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με έναρξη λειτουργίας πριν της 31/12/2013

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

·    να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

·    να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.

·    να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

·    να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,

·    να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

·    να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης

ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές

εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία

πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)

·    να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

·    το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,

να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

·    Εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών

·    Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ

·    Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος/υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design

·    Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,

·    Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,

·    Αμοιβές για υπηρεσίες τρίτων

 

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ. 2105316314

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Νοέμβριος 2015 15:32